ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ελέγχου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σχέση με την ύπαρξη παραβατικών ρητρών στο καταστατικό του Συνδέσμου.

Η Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 758/2021 απόφαση της σε ολομέλεια διαπίστωσε παράβαση του αρ. 1 του ν.3959/2021 ωστόσο αποφάσισε την μη επιβολή προστίμου στον Σύνδεσμο .Επίσης απευθύνει τη σύσταση περί μη εμπλοκής εφεξής του συλλόγου (ΣΥΣΕΒΕ) σε οιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπάγεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και μεταξύ των μελών του. Επιπλέον διατάζει την ενημέρωση των μελών για τη συντελεσθείσα τροποποίηση του καταστατικού και την απαλοιφή των παραβατικών ρητών. ΄Αλλωστε έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη από την 18-6-2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,το ισχύον καταστατικό μετά την τροποποίησή του καθώς και η σχετική Διαταγή του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης με αρ.187/2020.Τέλος γνωστοποιούμε ότι η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του Συνδέσμου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε προς πλήρη ενημέρωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ